Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Brief van Politieke Partij Bosch Belang aan Burgemeester

1/1

Geplaatst door Radio Atlantis op dinsdag 28 juli 2009 om 15:38

Den Bosch - 20 februari 2005 - Geachte voorzitter, Op grond van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad verzoekt ondergetekende het college tijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering van 22 februari aanstaande de volgende vragen te stellen.

Aan de Edelachtbare Heer A.G.J.M.Rombouts
Voorzitter van de gemeenteraad van `s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ `s-Hertogenbosch

Commissariaat voor de Media

Inzake het afwijkende oordeel van het Commissariaat voor de Media betreffende de toewijzing van de zendmachtiging aan Teleros (Boschtion) in plaats van te handelen naar het advies van het College van B&W en de raad, vervat in het raadsvoorstel, gesteund door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad om de zendmachtiging toe te kennen aan de Stichting Atlantis. Bij de fractie van Bosch Belang blijven er enkele vragen over.

• Het Commissariaat voor de Media twijfelt aan de kwaliteiten en mogelijkheden van de stichting Atlantis terwijl in het raadsvoorstel deze kwaliteiten door het college in beeld zijn gebracht en in een uitvoerige discussie in de raad zowel door college als de raad besproken zijn. Enerzijds gesteund door deskundige ambtenaren, anderzijds door deskundige adviezen. Welke invloed heeft U aangewend om dit vol gedragen besluit bij het Commissariaat van de Media duidelijk naar voren te brengen en mede de wens van de Bossche burgers?

• Geloofwaardigheid. Zowel College als raad hebben een voorstel gebracht, besproken en gesteund. Hierbij is de deskundigheid en de geloofwaardigheid van College als raad in het geding. Door het oordeel van het Commissariaat voor de Media door af te wijken van ons advies, wordt er afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid en de deskundigheid van zowel college als raad en hierbij volledig buiten spel gezet. Hoe denkt U hiermee om te gaan en op welke manier kunnen wij deze geloofwaardigheid ten opzichte van het Commissariaat voor de Media onze Bossche burgers herstellen?

• De toekomst. Zoals de zaken er nu voor staan, gaat Teleros (Boschtion) uit zenden. In het verleden zijn er bij de voorafgaande organisaties telkens weer financiële problemen geweest. De omroep is iedere keer, zij het onder een andere naam, verder gegaan met zijn activiteiten. Zijn deze zaken voldoende bij het Commissariaat voor de Media in beeld gebracht en indien niet, is U bereid om alsnog stappen te ondernemen bij het Commissariaat voor de Media om zo een helder beeld te scheppen over de meebepalende en scherpe keuzes, die het college en de raad gemaakt hebben?

• Welke kansen acht U nog aanwezig om het advies van het raadsvoorstel uitgevoerd te krijgen en welke activiteiten gaat U hiervoor nog ondernemen bij het Commissariaat voor de Media?

Met vriendelijke groet,

Paul van der Krabben
Fractievoorzitter Bosch Belang

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch