Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Bezwaarschrift Radio Atlantis

1/1

Geplaatst door Radio Atlantis op dinsdag 28 juli 2009 om 15:38

Den Bosch - april 2005 - De stichting Atlantis Lokaal is vanaf 16 maart 2005 in beroep gegaan tegen de beslissing van het Commissariaat voor de media. Omdat Atlantis alle wegen wil bewandelen die uiteindelijk leiden naar het legaal brengen van zijn programma's, heeft het opnieuw een andere vergunning aan moeten vragen. Doordat het niet mogelijk is om met één stichting twee vergunningen aan te vragen hebben wij het onderstaande beroep in moeten trekken.

Het beroep is hier gepubliceerd, omdat wij hier nog steeds achter staan en omdat wij van mening zijn dat wat er in de afgelopen jaren in de stad 's-Hertogenbosch, met betrekking tot de lokale omroepen in de stad, is gebeurt, niet rechtvaardig is voor andere omroepen die de ambitie hebben deze taak te vervullen. In het persbericht van 24 maart 2005 wordt nader ingegaan op deze beslissing. Klik hiervoor op de button persberichten op deze site.

Commissariaat voor de Media
t.a.v. de Heer professor dr. Jan van Cuilenburg
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

’s-Hertogenbosch, maandag 14 maart 2005

Uw kenmerk: ZKZ-000208-za
Onderwerp: Bezwaar tegen besluit zendtoewijzing
Uw contactpersoon: Mevrouw Z.S.A. Aleksic
Ons kenmerk: Bezwaar Atlantis Lokaal

Geachte professor van Cuilenburg,

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2005, inzake het besluit van zendtoewijzing betreffende de gemeente ’s-Hertogenbosch, willen wij bezwaar indienen tegen het toewijzen aan de stichting Teleros. Ook tekenen wij bezwaar aan tegen het niét toewijzen van de zendvergunning aan de stichting Radio Atlantis Lokaal.
Met grote verbazing hebben wij het besluit ontvangen. Wij vinden het jammer dat het Commissariaat zich zo formeel uit, in zijn conclusies, over onze omroep. Atlantis voldoet wel degelijk aan de wettelijke bepalingen die in de mediawet staan beschreven en zou een goede en welkome lokale omroep zijn voor de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Ook vinden wij het gegeven dat het CvdM opnieuw dezelfde omroep, middels een andere stichting, de vergunning toezegt voor vijf jaar, niet te begrijpen. De afgelopen 10 jaar is gebleken dat het met de Boschtion-programma’s, hun medewerkers én hun methode, het niet gelukt is om een goede en leefbare lokale omroep te zijn voor onze stad. Van wijziging van een omroep is hier dan ook geen sprake. Er is opnieuw een doorstart middels een vehikel, de reeds bestaande stichting Teleros, dat opgetuigd is om met dezelfde omroep Boschtion door te gaan. De inwoners van ’s-Hertogenbosch ervaren dan ook dagelijks uitzendingen van de in opspraak geraakte en failliete omroep Boschtion. Het imago en de prestaties worden in de stad niet gewaardeerd. Er is dan ook geen draagvlak in de stad voor deze omroep.
Het bezwaarschrift is door onze eigen medewerkers opgesteld én is dus een weergave van onze bevindingen. Wij achten het betrekken van een advocaat niet noodzakelijk, omdat wij ambiëren een goede lokale omroep te worden én niet de nieuwe Moscowitz.

Hoogachtend,

Henderik de Leeuw  & Theo Libregts

Voorzitter & Secretaris

Bezwaarschrift

Inleiding

In de hoofdstad van Noord Brabant, ’s-Hertogenbosch, is al jaren een lokale omroep actief. Deze omroep komt vele malen in financiële problemen, maar blijft telkens uitzendingen verzorgen middels doorstarts via een andere stichting. De steeds in diskrediet gebrachte bestuursleden staan hun plaats af én worden vervangen vanuit het vrijwilligers bestand. De manier van uitzenden en het neerzetten in de Bossche markt blijft echter hetzelfde, tot aan de dag van vandaag.

In diezelfde stad is nog een omroep. Een omroep met een grote populariteit onder de bevolking én met een publieke taak. Deze omroep heet Radio Atlantis en is al sinds 1980 actief in de Noord Brabantse Hoofdstad. Radio Atlantis zond wel illegaal uit én was dus een etherpiraat. Deze piraat probeert al sinds 1990 de legale status te verkrijgen, maar wordt steeds op de vooroordelen afgerekend. Op 20 februari 2004 neemt Atlantis afscheid van zijn “piratentijd”. Nu was het na al die jaren eindelijk anders. De lokale omroep ging weer failliet en moest zelfs zijn zendmachtiging inleveren. Atlantis, inmiddels gelouterd in deze procedures, pakte zijn kans en ging op een integere wijze de procedure in. In zo’n procedure kom je vele zaken tegen en er zijn constant vragen én keuzes die je moet maken. Na het indienen van de aanvraag krijg je acht maanden lang te maken met de politiek in de stad. Een grote meerderheid van die politiek kiest ook voor Atlantis. En tégen elke doorstart van de lokale omroep die het bij de Bossche bevolking inmiddels vergooid heeft. Iedereen in Nederland, elke ervaringsdeskundige, vertelt de mensen van Atlantis dat de zendvergunning, na het voordragen van de gemeenteraad, zogoed als binnen is. Atlantis gaat hier dan ook vanuit, maar zal pas vele opties lichten, als de vergunning feitelijk binnen is. Vanuit deze situatie ontstaan vele vragen; Is alle informatie die we gedurende acht maanden richting de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben uitgedragen relevant voor de procedure? Mogen we nog toevoegingen doen aan het adres van het Commissariaat, of vragen zij hier later om? Als het Commissariaat twijfels of vragen heeft, wanneer komen die aan de orde? Willen zij na het toewijzen van de vergunning een testuitzending horen of zien? Krijg je bij een hoorzitting voldoende tijd en privacy om toevoegingen te doen? Zijn alle werkzaamheden en stages bij andere lokale omroepen, gedurende de procedure, wel van invloed geweest? Gaat het Commissariaat, gezien de situatie, redeneren vanuit het positieve? Vele vragen werden inmiddels beantwoord en sommige niet.

Ook is er de vreemde situatie in de stad ontstaan waarbij Teleros de vergunning voor vijf jaar krijgt, en dat het college en de gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers, een Lokale Omroep krijgen die zij niet wensen. We zullen in het bezwaarschrift aantonen dat het Commissariaat voor de Media, gezien de situatie in de stad én de ontwikkeling van Atlantis tot volwaardige lokale omroep, wel hele goede argumenten moest hebben, om Atlantis Lokaal de machtiging niet toe te zeggen.

Wij zullen in dit bezwaarschrift de conclusie trekken dat de stichting Radio Atlantis Lokaal wel degelijk voldoet aan alle voorwaarden die de mediawet stelt én dat de zendmachtiging in de stad al jaren vrij had moeten zijn.
Ook het advies van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, de kenner van de lokale situatie, is op een integere en zorgvuldige manier tot stand gekomen. De gemeente heeft dan ook het grootste recht om zich te distantiëren van opnieuw een doorstart van de zelfde lokale omroep.
Dit is ook een morele plicht van zowel Atlantis als de gemeenteraad naar de Bossche bevolking toe.

De Feiten

In 1992 zond de toenmalige lokale omroep van ’s-Hertogenbosch, de BLOS (Bossche Lokale Omroep), elke zaterdag uit op de radio. In dit jaar werd samen met de etherpiraat Radio Atlantis (Sinds 1980 in de stad actief) gesproken over een samenwerking én een vruchtbare manier om zeven dagen per week en 24 uur per dag radio-uitzendingen te verzorgen. Het kwam niet tot een samenwerking. In 1996 gaat de BLOS failliet en maakt, ook mede dankzij de samenvoeging met Rosmalen, een doorstart onder de naam Boschtion. Er was op dit moment meer dan tien jaar lokale radio in de hoofdstad van Noord Brabant en in deze jaren was de betreffende omroep bijna altijd in financiële problemen. Het lukte de omroepen niet om aansprekende en aantrekkelijke radio te maken in de regio. Deze zaken hadden weer als gevolg dat het imago niet goed was in de stad. In maart 2003, kreeg Boschtion, toch weer voor vijf jaar de vergunning toe gewezen van het Commissariaat voor de Media te Hilversum, terwijl de stichting op dat moment meer dan 300.000 euro schuld had. In november 2003 gaat de lokale omroep opnieuw failliet.
Met als gevolg dat de zendmachtiging in ’s-Hertogenbosch vrijkomt en vier partijen een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media (CvdM): Orva, RTVBO, Atlantis Lokaal en de stichting Teleros (de doorstart van de failliete stichting Boschtion). De curator regelt dat Boschtion middels een constructie door kan zenden tot dat de zendmachtiging wordt vergeven aan een andere partij. Na bijna 20 jaar lokale omroep in de stad heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch steeds meer moeite om geld te stoppen in de bodemloze put en besluit dan ook de subsidie in het algemeen voor elke lokale omroep in de stad te schrappen. Een logisch besluit, omdat in jaren waarin de gemeente 40.000 euro subsidie gaf, tonnen meer werden uitgegeven.

Radio Atlantis kreeg te maken met de hiervoor summier beschreven situatie bij hun aanvraag van de zendmachtiging. Zij moesten met de gegeven condities een plan maken waarin een omroep bestaansrecht had, dit was namelijk nog nooit aangetoond in deze gemeente, én men moest gaan fungeren als een volwaardige lokale omroep voor de stad ’s-Hertogenbosch. Ook was het streven om binnen de regels van het CvdM op diverse media te gaan uitzenden. Het zou wel erg naïef zijn om opnieuw risico’s te nemen, met als gevolg een boete van 1100 euro, precies het bedrag wat een piratenzender bij een lichting in Nederland in beginsel moet betalen. Atlantis ontwikkelde een plan waarbij al deze doelstellingen konden worden gehaald én dit is vrij uniek in Nederland. Als eerste moest aangetoond worden dat er genoeg draagvlak was in de Brabantse hoofdstad bij alle stromingen in de stad. Ook moest een start gemaakt worden, na het verkrijgen van de vergunning, zonder subsidie en met steun van de achterban.
Ook moest Atlantis als lokale omroep volwaardig gaan acteren. Deze doelstelling kreeg gedurende de aanvraag steeds meer gestalte. Ook deze werd gehaald. Nu moest Atlantis aantonen, tegen alle vooroordelen in, dat zij hiertoe in staat was.
De conclusie na de afwijzing was dan ook duidelijk. De generalisering in Nederland was ook van toepassing op de piratenzenders. Ondanks dat het bestuur van Atlantis Lokaal altijd beweerd heeft dat inderdaad een heel groot gedeelte van de illegale radiozenders in Nederland niet geschikt is voor het maken van lokale radio én dat zij daar vaak niet de condities voor hadden. Gezien de aard van Atlantis waren zij wel degelijk in staat om een goed opgezette lokale omroep te presenteren. Atlantis was kritisch genoeg op zichzelf.
Wij zullen aantonen dat Atlantis wel die condities bezit, een volwaardige lokale omroep kan zijn én aan alle eisen voldoet die de wet hier aan stelt. We hadden zelfs verwacht een voorbeeld te zijn voor de vele andere omroepen in Nederland, met een nieuwe methode (bijlage 4) en andere uitgangspunten. De gemeenteraad, toch de volksvertegenwoordiging, werd wel overtuigd. Na kritische vragen en maanden van debatteren kwamen zij wel tot de conclusie dat Atlantis het “aankon”. Zij droegen de zender dan ook bijna unaniem voor als nieuwe lokale omroep van de stad.

Op pagina 2 en 3 de Kalender der gebeurtenissen. Hierin wordt de situatie van 1980 tot en met 2005 samengevat weergegeven. Klik hier voor de Kalender der gebeurtenissen ...

De conclusie van Atlantis

Ten eerste, misschien een beetje flauw, willen wij verklaren dat elke uitspraak ván Atlantis én over de procedure van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Commissariaat voor de Media, integer en betrouwbaar is. Atlantis heeft als uitgangspunt de bedoeling om, zoals het door het CvdM in de mediawet is beschreven, hun taak als lokale omroep met ambitie en integriteit te vervullen. Wij willen dit zelfs onder ede verklaren. (Wij melden dit, omdat wij de indruk hebben gekregen, dat veel uitspraken en voorstellen van ons niet gelooft, of serieus genomen worden. Als verklaring hiervoor kunnen wij enkel tot de conclusie komen dat er een generalisering van toepassing is op etherpiraten. “Zij draaien alleen maar Nederlandstalige plaatsjes voor Mientje en Pietje”) Wij zullen dan proberen om zoveel mogelijk feiten aan te voeren en deze ondersteunen met bewijs (bijlagen).

Gezien de situatie in de Noord Brabantse hoofdstad was de eis van de gemeenteraad: “Het wordt wel eens tijd om een nieuwe groepering de kans te geven.”, een hele reële. Ook de eis om niet met de zelfde omroep door te gaan, al was het opnieuw met een nieuwe stichting, was zelfs een morele verplichting. In het advies aan het CvdM stelde de Gemeente dan ook: Onder voorwaarden dat er geen banden zijn met het bestuur van de failliete stichting Boschtion én dat de omroepinstelling financieel onafhankelijk is van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Na bijna 10 jaar de naam Boschtion gevoerd te hebben, met hetzelfde format, dezelfde programma’s en dezelfde medewerkers, een natuurlijk verloop daargelaten, mag het inmiddels wel duidelijk zijn dat hier, in de Noord Brabantse hoofdstad, het draagvlak niet aanwezig is. De Boschtionners in het bestuur van Teleros, hadden ook kunnen kiezen voor een heel nieuw imago. Een nieuwe zendnaam, andere programma’s, en nieuwe mensen voor het uitdragen van een nieuwe filosofie. (Dit gaf Atlantis nog als advies in een gesprek, met Bosction Media (stichting Teleros), met betrekking tot eventuele samenwerking) Dat de oud Boschtion woordvoerder de Heer Nijkamp in het bestuur van Teleros zitting heeft, is dan ook helemaal niet te verklaren. Deze man was het die gedurende alle financiële malaise het volk moest voorlichten. “En het viel allemaal wel mee, de situatie waarin de omroep zich bevond.” Ook de andere bestuurders zijn “echte” Boschtionners. Zij bepaalden jaren het beeld en imago van de omroep, middels hun werkzaamheden daarvoor. Niks ten nadele, wellicht hebben ze goede bedoelingen. Maar de kans dat zij het imago een andere wending kunnen geven is zeer klein.

Nu de vergunning in ’s-Hertogenbosch vrij was moest er een nieuwe lokale omroep komen in de stad. Een omroep die aan nogal wat voorwaarden moest voldoen, gezien de historie. Vanaf november 2003, tot aan de dag van vandaag, werkte alle medewerkers, middels dagelijkse activiteiten, toe naar de perfecte condities voor een lokale omroep in Nederland. Door de grote landelijke media-aandacht voor Atlantis, kregen zij alleen al meer dan 100 aanmeldingen van betrokkenen van een lokale omroep in zijn algemeen. Tientallen nieuwe medewerkers, uit de regio ’s-Hertogenbosch, zouden met hún ervaring vele toevoegingen kunnen doen aan de kersverse nieuwe omroep. Atlantis kwam zelfs in een luxe positie, om te kunnen kiezen uit een rijk aanbod van bedrijven, medewerkers, locaties en mogelijkheden om te produceren. Het Commissariaat had best wat meer aandacht kunnen geven aan het enige overgebleven alternatief; Atlantis Lokaal. Al was het maar in de vorm van een brief of uitnodiging. Per telefoon werd Atlantis meerdere malen duidelijk gemaakt dat het geen nieuwe feiten of informatie kon toevoegen. Tijdens de hoorzitting kon je de aanvraag nog motiveren, maar het CvdM controleerde slechts de procedure op juistheid. Vooroordelen had het CvdM in maart 2004 al uit kunnen dragen.

Vreemd? Ontwikkelen en uitbreiden van je kennis in een procedure van een zendaanvraag: Helemaal niet. Bijna alle lokale omroepen die nieuw zijn in Nederland moeten zelfs na hun start met uitzendingen nog een hele ontwikkeling doormaken. In onze stages bij andere lokale omroepen kwam zelfs na voren dat velen zelfs na jaren nog moeite hebben om als volwaardige omroep én binnen de ICE-norm te acteren.

Atlantis had, ook vanwege de te verwachte vooroordelen, tot doel om voor de start met uitzendingen de ambitie te hebben het op de “goede” manier te doen. Zij wilde de periode tussen het verkrijgen van de machtiging en het feitelijk starten als lokale omroep, gebruiken om het te verfijnen en de puntjes op de i te zetten. Het CvdM zou daarin een grote partner zijn, want er waren nog een aantal onduidelijkheden en vraagstukken, waarbij wij hun hulp nodig hadden. Atlantis heeft, meer dan nodig, geïnvesteerd in zichzelf, terwijl veel zaken pas aan de orde komen ná het verkrijgen van de zendmachtiging. Alle andere werkzaamheden, zoals acquisitie, stages, bijeenkomsten en het plaatsen van info stands op vele locaties, achtte het bestuur noodzakelijk om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. De ontwikkeling van Atlantis middels honderden activiteiten, tijdens de procedure is enkel positief te noemen. Ook het Programma bepalend Orgaan nam zijn taak heel serieus. Zij bleven tijdens de procedure constant op de hoogte en waren klaar om hun taak naar behoren uit te voeren.

Dat Teleros, door hun bestuur te wijzigen na de voordracht van Atlantis door B&W, een negatieve ontwikkeling maakte tijdens de procedure wordt niet relevant geacht. Terwijl zij terugkomen op het eerder gevoerde beleid. Teleros had beter de Penningmeester aan kunnen houden én hun manier van uitzenden kunnen aanpassen, om zo wellicht ooit de vooroordelen tegen hun te doen keren. Bij het schrijven van dit bezwaar, in de maand maart 2005, zijn er nog steeds de vergelijkbare Boschtion programma’s als bij de doorstart in 1996. De radioprogramma’s van Boschtion voldoen al jaren niet aan de norm die de mediawet daarvoor stelt. Het CvdM twijfelt echter, in zijn conclusies, aan de nieuwsvoorziening die Atlantis Lokaal zal brengen. Terwijl het CvdM de programma’s van Teleros (Boschtion Media) kan opvragen, omdat elke lokale omroep een opnameplicht heeft van zijn uitzendingen.

Het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad waren dan ook duidelijk in hun oordeel én hun voorkeur. De stichting Atlantis Lokaal moest de nieuwe lokale omroep worden, in ’s-Hertogenbosch.

De conclusie van het Commissariaat voor de Media

Atlantis: Gezien de situatie én de in dit rapport eerder beschreven feiten, had het CvdM tot de conclusie moeten komen dat het in ’s-Hertogenbosch tijd was voor een nieuwe lokale omroep. Ten opzichte van de stichting Radio Atlantis Lokaal had best wat meer interesse getoond kunnen worden met betrekking tot hun methode en plannen…..

De generalisering in de media en van de publieke opinie was naar onze mening ook het enige waarop onze aanvraag werd afgewezen door het CvdM. Alle Moslims plegen aanslagen, elke volkswijkbewoner heeft een wietplantage en elke radiopiraat is dom. In ’s-Hertogenbosch denkt de publieke opinie over het algemeen anders, met betrekking met hun beeld over Radio Atlantis. Zij hebben inmiddels bijna 25 jaar het tegendeel ervaren. Atlantis staat in heel Nederland bekend als vooruitstrevend, ambitieus en vernieuwend. Als iemand het vraagstuk lokale omroep vorm kan geven, dan zijn zij het wel. Ook hebben wij op de hoorzitting gezegd dat het rapport van 1 maart 2004 achterhaald was. Is ook logisch, omdat we aangeven ons constant te ontwikkelen, om zo tot een volwaardige lokale omroep uit te groeien. Die ontwikkeling kwam onder andere tot stand door vele stages bij andere lokale omroepen in Brabant. Een aantal passages, uit het rapport van het CvdM, in het kader van de vooroordelen en daarachter de ware feiten:

Het Commissariaat leidt af dat Atlantis haar programmering in hoge mate zal afstemmen op de behoefte van ’s-Hertogenbosch in hun hoedanigheid van luisteraar naar een etherpiraat….

Het rapport wordt gebruikt om aan te geven dat Atlantis een grote populariteit en een goed imago in de stad heeft. Dit vonden wij nodig omdat het daar juist aan ontbrak in de geschiedenis van alle stichtingen die als zodanig hebben gefungeerd. Ook waren de programma’s van Radio Atlantis als etherpiraat niet te vergelijken met de gemiddelde piraten uitzendingen in ons land. Atlantis had een eigen methode waarbij alle stromingen, lagen en leeftijdscategorieën werden bereikt. Ook fungeerden wij als nieuwsbron voor vele instellingen en organisaties in de stad. De methode die we als zijnde een lokale omroep hebben ontwikkeld heeft wel de zelfde uitgangspunten, maar is voor een nog breder publiek. Op pagina vier van ons rapport van 1 maart 2004 merken wij dan ook zelf op: De programma’s die Radio Atlantis de afgelopen 25 jaar maakte zijn niet te vergelijken met de programma’s die wij als lokale omroep zullen verspreiden….

CvdM: De populariteit van en de behoefte aan Atlantis wordt in genoemd beleidsplan slechts afgemeten aan en verklaard uit haar bestaan als etherpiraat….

Helaas is het gezien ons verleden niet mogelijk om dit uit legale uitzendingen af te leiden. Wij leiden grotendeels af uit de reacties en contacten met onze grote achterban. De populariteit uit het verleden zorgt voor een basis van goede condities met betrekking tot de start van een lokale omroep. (bijlage 4) Door deze populariteit kregen we bijvoorbeeld wel de mogelijkheid om al voor het verkrijgen van de vergunning een sluitende begroting te kunnen overleggen. Zonder subsidie (is ontnomen door alle voorgangers) is het namelijk niet mogelijk om met uitzendingen te starten.

Ook is deze conclusie zout in de wonden, gezien de procedure. Er waren vier aanvragers voor de zendvergunning van de stad én één van de aanvragers, Teleros, mocht gedurende de hele procedure gewoon uitzenden. Er was hier duidelijk sprake van oneerlijke concurrentie.

CvdM: Voorts komt uit het beleidsplan naar voren dat met betrekking tot het programmabeleid voor het PBO slechts een marginale rol is weggelegd….

De rol van het Programma Bepalend Orgaan (PBO) is bij Atlantis groter dan bij de meeste lokale omroepen, zo ondervonden wij tijdens stage perioden en het inwinnen van informatie bij andere lokale omroepen. Vanuit het PBO is een werkgroep geformuleerd die aan de grondslag ligt van het bepalen van het huidige uitzendschema. Al de programma’s die uitgezonden gaan worden door Atlantis Lokaal ( bijlage 5 ) zijn besproken door deze werkgroep en goedgekeurd door het bestuur van het PBO ( bijlage 6)

De rol van het programma bepalend orgaan lag verder helemaal open. Aangezien er voldoende tijd zou zijn tussen het verkrijgen van de vergunning en het feitelijk uitzenden. Middels de methode van Atlantis is ook genoeg ruimte voor het PBO om zijn taak naar behoren uit te voeren. ( bijlage 4 ) Het monitoren of de doelstelling werd gehaald.

Het feitelijke werk voor het PBO begon naar onze mening pas na het verkrijgen van de vergunning. Het PBO kan bij het beoordelen en bepalen van het programmabeleid pas zijn taak naar behoren uitvoeren indien de omroep een vergunning heeft en feitelijke uitzendingen verzorgt.

CvdM: Het Commissariaat stelt vast dat Atlantis in haar beleidsplan naar voren brengt dat zij in hoge mate de programmering als etherpiraat zal voortzetten en dat zij zich in dit kader weinig gelegen zal laten liggen aan de in de Mediawet opgenomen voorschriften….

Op pagina vier van het rapport: Wij zullen in onze organisatie wel een grote verandering en aanpassing moeten doorstaan…. Pagina 10: Toekomst: De regelgeving, namens het Commissariaat voor de Media, alsmede de voorwaarden voor elke lokale omroep in Nederland zal op een fatsoenlijke manier worden nageleefd, zonder van onze doelstelling af te wijken…. Dat is precies de kern van de “methode” van Atlantis Lokaal. ( bijlage 4 ) Een eigen visie, media voor een groot publiek, maar wel de nieuwsnorm van 50% nastreven en alle stromingen voorzien. Atlantis heeft nooit beweerd dat het precies wist hoe het aanvaardbare en goede lokale omroep moest maken. Wel heeft het de doelstelling om dit te bereiken. Tussen 1 maart 2004 en november 2004 werd er door drie bestuursleden en negen programmaleiders en leidinggevenden stage gelopen bij Maasstad Radio in Waalwijk. Ook verzorgde bestuursleden en medewerkers programma’s, en woonde een vergadering bij betreffende de lokale omroep Lokaal 7 in de Gemeente Sint Michielsgestel. Ook keken medewerkers van Atlantis in de keuken bij Dijkland, lokale omroep Zaltbommel. Verder werden diverse lokale omroepen benaderd en om informatie gevraagd. De conclusie hiervan was het volgende:

Bij onze gesprekken met vele ervaringsdeskundigen bij verschillende lokale omroepen, vooral in Noord Brabant, merkten wij dat we aan de ene kan nog veel moesten leren en aan de andere kant dat we toch voorlopen met onze gedachten over media brengen, zelfs op het niveau van publieke omroep. Elke omroep gaf aan dat zij moeite hebben om aan de 50% norm van het CvdM te voldoen. Er werd ons dan ook verteld dat bijna niemand deze norm haalde.

Ons werd geadviseerd om maar vooral het eerste jaar onze goede bedoelingen te laten zien richting het CvdM. Deze zou het dan gedogen.

Vooral het eerste jaar zouden we scherp in de gaten worden gehouden. Ook bij de nieuwsvoorziening werd vaak aangedragen door de diverse programmaleiders, dat ze in ieder geval nieuws moesten brengen, maakte niet uit wat. Dit werd ons ook verteld toen wij programma’s gingen maken bij de andere omroepen. (stages) Atlantis wilde echter voornamelijk nieuws uit de Noord Brabantse hoofdstad en zijn regio brengen. Ook bij de regels van de duur van reclameboodschappen op de kabelkrant kregen wij bevestigd dat er een gedoogbeleid was. Maar ondanks het aangegeven gedoogbeleid, wilde Atlantis geen risico nemen. Met betrekking tot de nieuwsvoorziening besloten wij om met onze “methode” die 50% te gaan halen. Uniek in Nederland, bleek na ons eigen onderzoek. Door de politiek in ’s-Hertogenbosch werden ook veel vragen gesteld over hoe wij als nieuws, informatiebron en communicatiemiddel voor de stad en haar inwoners wilden fungeren. ( bijlage 4 ) Uit de verslagen van de commissie vergadering van de Gemeenteraad blijkt dit ook. Atlantis was al sinds april 2004 bezig met het opzetten van een database, waarbij van elke vereniging, organisatie, instelling, gemeente, wijkraad en nog meer “nieuwsbronnen” één persoon als persvoorlichter werd aangesteld. Deze formule werkt zeer goed, omdat het nieuws door de bevolking zelf wordt gebracht. Je zult als wijkraad maar een rommelmarkt organiseren ten bate van het goede doel en de radio, kabelkrant of lokale TV bericht daarover. Animo genoeg, bleek al uit alle voorgesprekken. Nadat we voorgedragen werden door de Gemeenteraad, hielden we een bijeenkomst voor alle oud vrijwilligers en de nieuw aangemelde groep. Hier is het plan definitief behandeld en iedereen was enthousiast. Zelfs de (meer dan 100 aangemelde) oud lokale omroep medewerkers, waaronder 8 Boschtionners, waren onder de indruk. “Had Boschtion of BLOS het maar op deze manier gedaan, dan was in ieder geval, buiten het bestuurlijk gedeelte, de methode een garantie voor een groot draagvlak geweest.” Ook tijdens deze bijeenkomst konden wij ons opnieuw ontwikkelen, door diverse toevoegingen van de vele ex-lokale omroep medewerkers die aanwezig waren in De Zuiderster in ’s-Hertogenbosch.

Vandaag de dag zit er nog steeds progressie in onze ideeën. Iets wat de afgelopen 20 jaar niet te horen was bij de andere stichtingen. Dit is ook aan te tonen. Teleros zendt nog steeds uit onder de zelfde naam (Boschtion), de zelfde mensen en programma’s. Het imago is dan ook niet veranderd. Bel een willekeurige Bosschenaar op en vraag hem wie de afgelopen jaren uitzendt in de stad? Het antwoord zal luiden “nog steeds dezelfde omroep”. Dat er constant, middels een doorstart, een andere stichting achter zit is niet van invloed op het imago en dus het draagvlak in ’s-Hertogenbosch.

CvdM: …. haar piratenverleden onder meer zal voortleven in de van de etherpiraat Mexico FM over te nemen programma’s….

Wij vinden het in het algemeen belangrijk dat bij een lokale omroep iedereen die zich geroepen voelt, naar zijn eigen kwaliteiten, een kans te geven. In de stad lopen vele talenten rond, ook met een piratenverleden, die zich graag voor een lokale omroep willen inzetten. Deze kans kregen zij, in het verleden, niet aangeboden of er was geen interesse van hun kant, vanwege het slechte imago (lees: doorstart & faillissement).

Op pagina 7, bovenaan, van ons rapport: Ook verhuizen radioprogramma’s vanuit Mexico FM (piratenzender), Boschtion (huidige lokale omroep) en programma’s die al enkele jaren niet meer te beluisteren waren naar het nieuwe Radio Atlantis Lokaal….

Opnieuw vooroordelen: Mexico is een piraat die voldoet aan alle vooroordelen. Alleen maar Nederlandstalig, slechte kwaliteit (volgens norm publieke omroep) en voornamelijk, wel zeer veel, luisterpubliek in de volkwijken (we willen niet zelf generaliseren). Bij Mexico draaien echter een aantal DJ’s met grote kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld een goede “nieuwsstem”. Deze hebben de ambitie om bijvoorbeeld bij een lokale omroep een stap hoger te gaan. Bij ons kregen zij die kans. Ook heeft de piraat een paar programma’s die bestaan uit: nieuws, sport, uitgaansagenda en afwisselende muziek, waarin de luisteraar live kan discussiëren. Echte Bossche programma’s. Deze programma’s, aangepast aan ons beleid en de CvdM norm, wilde wij graag een kans geven. Ook vinden wij het een taak van een lokale omroep om hobbyisten ervan te overtuigen dat het beter is om op een legale wijze hun hobby uit te oefenen, maar dan moeten daarvoor wel de mogelijkheden zijn binnen een Gemeente. Atlantis biedt deze mogelijkheid aan alle ex-piraten. Deze zullen qua werkzaamheden wel worden ingezet op het juiste niveau. Deze filosofie had in de toekomst, in heel Nederland, als voorbeeld kunnen dienen.

Meer moeite hadden we met de ons aangeboden radio en TV formats van medewerkers van Boschtion. Niet dat de kwaliteit slecht was, integendeel. Maar deze programma’s voldoen over het algemeen niet aan de norm van het CvdM en ons grootste probleem: Het imago. Daarom hebben we zelfs eind oktober 2004 besloten, wel medewerkers van Boschtion toe te laten, maar geen programma’s. Op het moment dat Atlantis met uitzending gestart was, zouden vele sponsoren afhaken na het zien of horen van deze programma’s. De reactie zou zoiets zijn: Oh, het zijn weer de zelfden en daar wil men blijkbaar niet mee worden geassocieerd. (toen vele nieuwe sponsoren ons steun toezegden, wilden zij nadrukkelijk de garantie dat wij niks met Boschtion te maken hadden. Er waren er zelfs die pas wilde praten met ons, als zij uit de lucht waren.) In de stad begrijpen ze, ondanks de vele media aandacht, nog steeds niet veel van de procedure. Ons werd dan ook vaak gevraagd: Nemen jullie dan Boschtion over? Zitten jullie in hetzelfde gebouw? Wij droegen dan ook uit dat het allemaal nieuw, en Atlantis, was wat we zouden gaan brengen. Dit geeft overigens aan dat de programmamakers zeker een kans hadden verdiend bij een nieuwe omroep. Wellicht kwamen zij met een beter imago beter tot hun recht. Vele sollicitatie brieven van Boschtion medewerkers zijn dan ook in ons bezit.

CvdM: Bovendien is de vaststelling van de Gemeenteraad dat Atlantis gedragen wordt door een groot deel van de Bossche bevolking evenzeer van toepassing op de overige drie instellingen, nu deze door de gemeenteraad ook representatief zijn verklaard….

Het draagvlak wordt hier door het CvdM gerelateerd aan het Programma Bepalend Orgaan. Het zal mediawettechnisch wellicht kloppen, maar dit is niet waar de gemeenteraad op doelde. Ten eerste kan bijna elke Bosschenaar een PBO samenstellen, maar dit wil nog niet zeggen dat er dan draagvlak voor een omroep is. Gezien het verleden, beschreven in de inleiding, streefde de gemeenteraad naar een nieuwe omroep die leefde onder een breed gedeelte van de bevolking in de stad. Immers bij de lokale omroepen uit het verleden ontbrak het daaraan. Met als gevolg weinig steun uit het bedrijfsleven. Als je tonnen wilt omzetten per jaar en slechts 40.000 euro subsidie kan begroten, zul je toch op je draagvlak moeten terugvallen. De Orva mag als ziekenomroep zich slechts in de aandacht verheugen van enkele honderden mensen én zij mogen vanwege hun “ziekenhuistoelage” nog niet eens commerciële activiteiten ontplooien.

RTVBO had nog nooit uitgezonden en moest zich nog voorstellen aan de bevolking van de stad. Hier is het echter nooit van gekomen.

Teleros heeft via zijn TV uitzendingen goede kijkcijfers. Elke inwoner van de stad vindt het leuk om beelden te zien van hun woonplaats en de inwoners hiervan. Of de kwaliteit nu goed of slecht is, doet hier niet veel terzake, er wordt toch gekeken. Het imago echter is vanuit de hele format en het uitdragen van de merknaam Boschtion slecht te noemen (lees inleiding). De radio en de kabelkrant van Teleros (Boschtion) zijn daarentegen weinig bekeken en beluisterd. Terwijl dit toch de basis moet zijn voor elke lokale omroep. Ook hield de politieke partij Rosmalens Belang een onafhankelijke enquête waarin de mening van de bevolking een reëel beeld geeft.

Bijlage 1: Rapport curator Groenen te Boxtel

Bijlage 2: De procedure zendaanvraag

Bijlage 3: De hoorzitting te Hilversum

Bijlage 4: De Atlantis methode

Bijlage 5: Werkgroep PBO

Bijlage 6: Verklaring PBO

Bijlage 2

De procedure:

- De stichting Boschtion gaat op 13 november 2003 failliet. Na betaling van 20.000 euro aan de curator en met toestemming van de Rechter Commissaris, neemt de stichting Teleros de

volledige inventaris van Boschtion over.

- Teleros wilde alles van de curator kopen en met alle Boschtionmedewerkers de Boschtionprogramma’s voortzetten, mits zekerheid kon worden gegeven dat de uitzendingen van de door Teleros te maken Boschtion-programma’s zou kunnen worden voortgezet, met toestemming van de curator en het CvdM. (bijlage 1, curator)

- De stichting Teleros was een onderdeel van Boschtion. Het enige bestuurslid van Boschtion, de heer Dijkstra, was ook penningmeester van Teleros. Op 2 november 2002 sluit Boschtion (vertegenwoordigd door Dijkstra) een overeenkomst met de stichting Teleros (vertegenwoordigd door Dijkstra), waarin Boschtion aan Teleros de opdracht geeft voor het produceren van programma’s via radio en televisie. (bijlage 1, curator)

- Boschtion was failliet en uiteindelijk gingen vier partijen voor de vrijgekomen zendmachtiging in ’s-Hertogenbosch: Orva, Teleros, RTVBO en Atlantis Lokaal. Het vreemde was dat één van deze stichtingen, de hele procedure, van december 2003 tot en met de toewijzing op 8 februari 2005, gewoon uitzendingen mocht verzorgen. Hadden de andere partijen daar geen recht op dan. En er was geen gelijkwaardige verhouding, en er was sprake van valse concurrentie.

- In een onafhankelijke enquête van de politieke partij Rosmalens Belang, blijkt dat 61 %, uit vier partijen, van de Bossche bevolking Atlantis Lokaal als nieuwe omroep wil.

- Gedurende de hele procedure, tot aan het moment dat het college van B&W de stichting Atlantis voordroeg, was het bestuur van Teleros voorzien van ex-medewerkers van de failliete stichting Boschtion. De oud penningmeester de Heer Dijkstra en ex woordvoerder de heer Nijkamp zaten samen met “TV Boschtionner” Johan Alders in het Teleros bestuur. Bij een gesprek met de wethouder lieten de drie andere aanvragers dan ook weten niks te zien in een samenwerking met Teleros, de doorstart van de failliete omroep. De gemeente moet stimuleren de betrokken partijen bij elkaar te brengen en de representativiteit van het Programma Bepalend Orgaan beoordelen. In de procedure; “het stimuleren van samenwerking” was ook hier sprake van oneerlijke concurrentie. Als in een gemeente een omroep failliet gaat én er komen nieuwe aanvragers, dan kun je niet verwachten dat zij samenwerking zoeken met de oorzaak van de procedure.

- Nadat het College van B&W besloot (later gesteund door bijna de voltallige gemeenteraad) om unaniem Atlantis voor te dragen aan het CvdM, trad de oud Boschtion Penningmeester Dijksta plotseling af. Normaal wordt dit mosterd naar de maaltijd genoemd, en kan een partij een positieve beleidsgoedkeuring wel vergeten. Op de hoorzitting van 16 december 2004 meldt de heer Nijkamp echter dat de Penningmeester het nog enige overgebleven Boschtion bestuurslid is in Teleros. (bijlage 3, notulen hoorzitting CvdM)

- Tijdens een gesprek van Atlantis en de drie Teleros bestuurders, nog voor het ingaan van de officiële procedure op 1 maart 2004, lieten de oud Boschtionners weten niks te willen veranderen. Zij zagen in de naam Boschtion, de programma’s en alle medewerkers dé succesformule.

- Ook werd aan de gemeente ’s-Hertogenbosch aangegeven dat de contacten met het bedrijf MC studio, van de heer Albert Struik, werden voortgezet. (bijlage 1, curator) Terwijl deze Albert Struik bij menig andere lokale omroep in discredit was gebracht.

- Op 13 oktober 2004 keurt bijna de voltallige gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch het voorstel van B&W goed. De stichting Atlantis Lokaal wordt voorgedragen aan het Commissariaat voor de Media als nieuwe lokale omroep van de stad.

- Op 16 december 2004 houdt het CvdM een hoorzitting in Hilversum. De vier aanvragers en een vertegenwoordiger van de gemeente verschijnen daar.

- Op 8 februari 2005 neemt het CvdM het besluit dat de stichting Teleros voor vijf jaar de zendmachtiging krijgt voor de Noord Brabantse hoofdstad. De stichting Atlantis Lokaal gaat in beroep.

- Teleros blijft uitzenden onder de naam Boschtion en verzorgt bijna exact dezelfde programma’s en programmanamen als in het verleden. Zij overtreden hier ook de mediawet. Een lokale omroep, moet middels een verdeelsleutel en verschillende regels, van ‘s morgens tot ‘s avonds vijftig procent informatie brengen. (opnamen CvdM programma’s Boschtion, Atlantis heeft ook opnamen) Ook is er bijna geen enkele commerciële boodschap te horen en dit is toch nodig voor een lokale omroep in deze situatie, omdat de gemeente gezien het verleden de subsidie niet meer uitkeert. Vanwege het slechte imago, zullen er weinig Bossche ondernemers zijn die de omroep financieel willen steunen. Atlantis had in zijn begroting al minimaal 30 sponsoren nodig om aan hun vaste lasten te kunnen voldoen.

- Op 22 februari 2005 neemt de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch een motie aan waarbij een grote meerderheid, ook na de conclusies van het CvdM, aangeeft, nog steeds achter de voordracht te staan van Atlantis Lokaal als nieuwe lokale omroep van de stad. Dit signaal zal ook afgegeven worden aan het adres van het CvdM.

Toelichting procedure

Eerst dient gemeld te worden dat zowel Atlantis en Teleros de enige partijen waren die gedurende de procedure, tijdens alle relevante bijeenkomsten, niet met modder gooide naar de andere partijen. De andere partijen deden dit wel, zonder een uitzondering te maken. Maar dit was het CvdM wel duidelijk geworden tijdens de hoorzitting in Hilversum. Atlantis heeft alleen een groot meningsverschil met Teleros, vooral over de manier hoe media gebracht moet worden. Dat de doorstarten van de lokale omroepen in ’s-Hertogenbosch telkens slechts bestuurlijk worden onderschreven is getuigen onze mening dan ook terecht. De mening die wij hebben over Teleros, BLOS en Boschtion is nog steeds dezelfde. Er is dan ook weinig of niks verandert. De feiten:

- Secretaris Theo Libregts en voorzitter de Heer de Leeuw werden door bestuurslid Johan Alders, voor het begin van de procedure op 1 maart 2004, uitgenodigd voor een gesprek over de aanvragen in de stad en een eventuele vorm van samenwerking. In het Boschtion gebouw in ’s-Hertogenbosch Zuid werden wij ontvangen door drie bestuursleden: De Heer Dijkstra; penningmeester, de Heer Nijkamp; woordvoerder en de heer Alders; voorzitter. In het gesprek werd ons duidelijk gemaakt dat we beter nu maar konden gaan samenwerken omdat de Gemeente dit later toch zou eisen. De drie heren zette hun beleid uiteen en wij gaven een reactie. Het leek ons niet verstandig om gezien de situatie een samenwerking verband aan te gaan. De vergunning kwam vrij omdat Boschtion failliet was en het was dan ook niet al te verstandig geweest om juist met deze partij samen te gaan werken. Wel gaven wij hun het advies om het bestuur te vernieuwen, de uitzendnaam te wijzigen en een nieuwe uitstraling te gaan creëren middels een programma wijziging. Als antwoord kregen wij dat juist “Boschtion” de naam én de manier was waar het weer mee moest gaan gebeuren. Tot een samenwerking kwam het niet tijdens de procedure.

- De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft twee taken; ten eerste het trachten de partijen samen te brengen én het beoordelen van de representativiteit van het Programma Bepalend Orgaan van iedere aanvrager. Met betrekking tot de samenwerking is gedurende de hele procedure het bestuur van Teleros voorzien van de drie “Boschtionners” waarmee we eerder een gesprek hadden. Pas na de voordracht van Atlantis Lokaal door Burgemeester & Wethouders van ’s-Hertogenbosch brachten zij een wijziging aan. Atlantis heeft dan ook gedurende de hele procedure van de gemeente te maken gehad met een doorstart van de failliete omroep verenigd in de stichting Teleros. Dit is procedure technisch niet correct.

- Even duidelijkheid stellen over de aanvraag en zijn procedure: De lokale omroep Boschtion, uitzenden onder de naam Boschtion, gaat op 13 november 2003 failliet. Er zijn vier aanvragers voor de vrijgekomen zendmachtiging van de Noord Brabantse hoofdstad: Teleros, RTVBO, Atlantis Lokaal en de Orva. Vier partijen, met alle vier gelijke kansen, zou je kunnen stellen. Maar wat gebeurt er tijdens de hele procedure, tot aan de beslissing van het Commissariaat voor de Media van 8 februari 2005. Eén van de vier partijen, Teleros, mag de hele periode gewoon uitzendingen verzorgen op radio, televisie en kabelkrant. Datzelfde Teleros wordt vervolgens, tegen de wil van de gemeenteraad in, gekozen als nieuwe zendgemachtigde. Het CvdM verklaart in zijn rapport: In dit kader merkt het Commissariaat op dat Teleros weliswaar sinds het faillissement van Boschtion het door en onder verantwoordelijkheid van Boschtion uitgezonden programma verzorgt, maar dat de eerder genoemde curator (lees Groenen Boxtel) van Boschtion bij gelegenheid van zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Boschtion niet heeft vastgesteld dat Teleros op enigerlei wijze verantwoordelijk gesteld kan worden voor dan wel een kwalijke rol gespeeld heeft bij het faillissement van Boschtion…. De curator kan dan wel stellen dat Teleros geen schuld heeft aan het faillissement van Boschtion, maar had ook wellicht de oorzaken van het faillissement kunnen aantonen. Was dit niet de plicht van de curator, gezien de omstandigheden had het CvdM hier wel aandacht aan kunnen geven. Dat er van stichting verandert kan worden en bij de KvK bestuursleden worden gewisseld, wil niet zeggen dat de oorzaak van een faillissement achterhaald is. De programma’s die Teleros verzorgd zijn nog steeds dezelfde programma’s met dezelfde medewerkers. (natuurlijk verloop daargelaten) Dezelfde naam wordt gebruikt én dezelfde mensen hebben daar invloed op. Bestuursleden Johan Alders en Jan van de Bersselaar van Teleros, hadden dan wel geen zitting in het bestuur van Boschtion, maar zijn al jaren het gezicht van de omroep en hebben een belangrijke invloed daarop. Woordvoerder Nijkamp van Boschtion, sinds 2 december 2003 als bestuurslid toegetreden in de stichting Teleros, was de man die jaren in de publieke opinie het woord voerde voor de failliete omroep Boschtion. De andere bestuursleden in Teleros zijn allemaal oud vrijwilligers van Boschtion. Nou vindt Atlantis dit allemaal niet zo relevant. Maar omdat er tussen 13 november 2003 en vandaag de dag, niks verandert is aan de manier van neerzetten van de omroep in de markt, kunnen wij concluderen dat opnieuw op dezelfde voet wordt verdergegaan. Het verleden heeft al vele malen aangetoond dat het toch echt anders moet. Een Bossche lokale omroep zal gezien de condities in de stad toch echt over een groot draagvlak én een goed imago moeten beschikken.

- CvdM: Met de inachtneming van het thans door Teleros verzorgde en door Boschtion uitgezonden programma zoals weergegeven op boschtion.nl en aan het Commissariaat toegezonden beleidsuitgangspunten (powerpoint-presentatie d.d. 16 december 2004) (lees: dag van hoorzitting in Hilversum) zijn er naar het oordeel van het Commissariaat geen termen aanwezig de aanvraag van Teleros tot toewijzing van zendtijd af te wijzen…. Gezien de op de dag van de hoorzitting toegezonden beleidsuitgangspunten door Teleros… dit was voor ons een complete verrassing. Na inlichtingen bij het Commissariaat werd ons vertelt dat slechts de procedure van de gemeente werd getoetst en dat van nieuwe toevoegingen van feiten geen sprake was gedurende de periode tot aan de hoorzitting. De vooroordelen tegen Atlantis zijn inmiddels duidelijk, maar de uitzendingen van Teleros (onder de naam van Boschtion) voldoen nog niet voor een kwart aan de norm die Atlantis in zijn plannen aangaf. (opnamen CvdM programma’s Boschtion, Atlantis heeft ook opnamen) Teleros had het voordeel om tijdens de procedure als enige aanvrager uit te zenden, maar het Commissariaat heeft óf verzuimd de uitzendingen op te vragen (lees: elke lokale omroep moet deze aan kunnen leveren) óf zij heeft dit wel gedaan, en goedkeuring gegeven. (of er moet een boete liggen, waar wij niks van af weten, Teleros (Boschtion) overtreed namelijk al jaren de mediawet, in ieder geval de norm van het percentage informatie) Deze kennis heeft Atlantis Lokaal opgedaan tijdens hun stageperioden en gesprekken met diverse andere lokale omroepen.

Radio Atlantis “de etherpiraat”

In het rapport van het Commissariaat voor de Media (CvdM), met als inhoud de toelichting met betrekking tot het toewijzen van de zendmachtiging, wordt nog al generaliserend conclusie getrokken over de stichting Radio Atlantis Lokaal. Het Commissariaat liet al eerder weten het geen obstakel te vinden dat de zender een verleden als etherpiraat had, omdat Veronica, Noordzee, Keizerstad en vele andere hem voorgingen. Toen Veronica legaal werd waren er vergelijkingen met Atlantis, alleen de schaal was groter. Voor Veronica was haar piraten verleden zeer relevant met betrekking tot het verkrijgen van een zendmachtiging. Welke kersverse publieke omroep bezit voor de start al een draagvlak, netwerk, ervaring en de steun van de publieke opinie? En dit geld voor alle piratenzenders die de legaliteit verkregen. Het is juist te prijzen dat een zender jaren energie steekt in de mogelijkheid hun grote achterban op een legale manier te voorzien. Toch komt het CvdM in hun conclusie bijna uitsluitend terug op het piraten verleden van Atlantis. Terwijl Atlantis niets anders deed als Veronica jaren geleden; aantonen dat er ervaring, mogelijkheden, toekomst en een draagvlak was opgebouwd in het verleden. Door deze basis is het voor de zender mogelijk een goede en leefbare lokale omroep (bijlage 4) neer te zetten in ’s-Hertogenbosch. Alleen de interesse werd niet getoond, want etherpiraten zijn dom en kunnen geen publieke taak vervullen. (generaliseren) Daarom kunnen we kort zijn over de conclusies van het CvdM: Ja, Atlantis heeft een etherpiratenverleden. De stichting komt hier voor uit en is blij dat het deze bagage mee kan nemen. Het verleden was bekend bij het CvdM, maar toch namen zij de aanvraag in behandeling. Het CvdM had de passages in hun conclusie over het verleden dan ook weg kunnen laten. Er bleven dan ook opvallend weinig conclusies over.

Atlantis ziet zijn piraten verleden enkel als een goede basis voor de toekomst als lokale omroep. Zij geven ook aan dat de programma’s inhoudelijk niet zijn te vergelijken, maar dat het wel zijn eigen methode (bijlage 4) hanteert. Het commissariaat had deze vooroordelen dan maar op 1 maart, de startdatum van de behandeling van de aanvraag, duidelijk moeten maken. En het gegeven niet als excuses en argumenten te laten gelden in hun conclusies, om zo het advies van de Bossche Gemeenteraad te kunnen negeren.

Bijlage 3
Hoorzitting

Omdat het al moeilijk is voor elke partij om te beoordelen welke rol de hoorzitting in de procedure heeft, kun je als partij het best nog maar een aantal punten naar voren brengen waarvan je denkt dat ze nog waarde hebben. Gezien de ontwikkeling van de hele procedure én van de mensen van Atlantis Lokaal, wisten we van te voren precies welke de belangrijkste relevante punten waren die naar voren zouden gebracht worden. De vooroordelen tegen piratenzenders, het niet kunnen fungeren als volwaardige lokale omroep in het kader van de nieuwsvoorziening voor alle stromingen én het gegeven dat wij als commercieel betitelt zouden worden.

Doordat in heel Nederland, via alle insiders, ons vertelt werd dat we die vergunning al in ons zak hadden, hadden we een vanzelfsprekend zelfverzekerd gevoel. Toch wisten we, net als bij de procedure van de gemeente ’s-Hertogenbosch, dat verschillende partijen, voorkomend uit de generalisering van onze organisatie, zouden trachten om onze plannen te verwerpen. Onze woordvoerder, de voorzitter de Heer de Leeuw, gaf dan ook een aantal punten kort aan, die in de conclusie van het CvdM nog niet eens naar voren zijn gebracht, maar wel relevant zijn voor de uiteindelijke beoordeling. Zonder de opnamen (lees MD opname CvdM) en volledige notulen kun wij ons de volgende punten herinneren, De Heer de Leeuw gaf aan:

- Slechts een heel klein gedeelte van de etherpiraten in Nederland zou een volwaardige lokale omroep voor zijn uitzendgemeente kunnen zijn. Atlantis, is door zijn samenstelling en beleid echter altijd meer als lokale omroep te werk gegaan.

- Dat de penningmeester, na het voordragen door de gemeente van Atlantis, opstapte uit de stichting Teleros, vinden wij niet zo van belang. Het gaat ons vooral om de structuur van de omroep. De programma’s onder de naam Boschtion en de gehele methode spreken niet aan, vandaar het slechte imago. Na het aftreden van de Heer Dijkstra is daar niets aan verandert. Het gaat erom wat een hele omroep te bieden heeft én niet alleen welke namen er bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Onze conclusie is dan ook dat Teleros, Boschtion is. In de notulen van de hoorzitting meldt de heer Nijkamp echter: “Het bestuur van Teleros is verward met dat van Boschtion. Het enige bestuurslid van Boschtion die nu in Teleros zit is de penningmeester.” (bijlage 2)

- Atlantis heeft een commissie opgericht, onder leiding van de Secretaris, die zich enkel bezig houdt met het verzamelen en onderzoeken van regels, die in de mediawet staan met betrekking tot de regionale lokale omroep. Alle medewerkers van Atlantis, en het bestuur, kunnen hier altijd op terugvallen.

- Atlantis heeft een andere en nieuwe manier ontwikkelt met betrekking tot het maken van lokale omroep. (Wij hadden verwacht dat het CvdM hierin geïnteresseerd was. Op de hoorzitting was te weinig tijd en privacy om deze methode, die ook in het rapport van 1 maart wordt genoemd, tot in detail toe te lichten) Deze toelichting en uiteenzetting gaf Atlantis wel aan in het gesprek met de Wethouder. (bijlage 4) Met mensen van het CvdM had Atlantis nog niet gesproken. Men had dit in een later stadium verwacht, omdat men, gezien de situatie, ervan uitging dat het CvdM hier duidelijkheid over wilde. (bijlage 4)

- Gezien het lokale omroep verleden, met als gevolg de intrekking van subsidie door de Gemeente, gaf de heer de Leeuw ook duidelijk aan dat zij zonder subsidie uitzendingen konden starten. De bedrijven, die voortkomen uit de grote achterban, zouden de uitzendingen bekostigen.

- Ook zet de Leeuw uiteen dat slechts enkele talentvolle medewerkers van Mexico en andere oud piratenzenders zijn benadert. Eerder in dit bezwaarschrift kwamen wij hier op terug.

Bijlage 4
De lokale omroep Atlantis

Toen het bestuur van de stichting Radio Atlantis Lokaal het rapport van het Commissariaat voor de Media ontving was het verbaast. Atlantis herkende zich helemaal niet in de hoedanigheid zoals zij werd beschreven door het CvdM. Bij het beschrijven van de omroep Atlantis is er eerder sprake van termen als; vooruitstrevend, uniek, succesvol, vernieuwend, professioneel, rechtlijnig en populair. De zender staat in heel Nederland bekend als trendsetter en voorloper van de verandering van het medium radio, van de laatste decennia. In de stad ’s-Hertogenbosch wordt dan ook met respect gesproken over het medium.

De Atlantis “methode”

De methode van een omroep wordt in vaktermen benoemd als format. Een format is een manier van uitzenden. Atlantis ontwikkelde in het verleden altijd zijn eigen en originele format. De basis van de manier, waarop de zender zich in de markt zet, is er één van simpele uitgangspunten, die wellicht iedereen kan bedenken. De kracht van de methode zit in het uitvoeren hiervan. Door goede begeleiding van de vele vrijwilligers en een actieve programmaleiding heeft Atlantis enkel positieve ervaringen met het naleven van hun format. Het naleven hiervan is de enige weg naar succes. De zender had dan ook weinig problemen verwacht bij het uitvoeren van zijn taak als lokale omroep. Atlantis richt zich op een groot deel van de markt, om op deze manier van elke stroming een maximale aandacht te krijgen voor zijn interesses. Een ideale manier voor een Programma Bepalend Orgaan om invloed uit te oefenen. De omroep onderscheid zich altijd van andere stations om zodoende zijn draagvlak te behouden én uit te bouwen. De manier verschild niet veel van hetgeen wat in het piratenverleden werd gebracht, vandaar een ruime beschrijving hiervan in het rapport van 1 maart 2004. De inhoud hiervan verschild wel veel van de inhoud van de uitzendingen in het verleden. De uitgangspunten en de uitvoering zijn echter hetzelfde. Door een bredere inhoud in te voegen was de beleving wel groter geworden. Opnieuw een uitdaging om een doel te bereiken. Dat het bestuur van Atlantis hun methode vaak alleen globaal aangeeft, heeft te maken met preventie tegen het overnemen van de concurrentie. Doordat in het verleden steeds meer zenders, zowel publiek als illegaal, een kloon werden van onze methode, werden we gedwongen om steeds nieuwe ideeën te ontwikkelen, waardoor er altijd progressie en verbetering aanwezig was. Wel bleef Atlantis uniek in zijn soort, omdat de andere omroepen wel de methode overnamen maar niet de uitvoering hiervan konden bewaken. Ook blijven de uitgangspunten constant in beweging. Ze gaan met hun tijd mee én voorzien de achterban steeds van verrassende ontwikkelingen. Is de omroep vaak voorzichtig in gesprekken met een collega medium, in de procedure heeft men in de richting van de politiek de methode in details gepresenteerd. Het werd dan ook binnen gehaald als een eenvoudige succesformule. Met de gegeven condities voor lokale omroep in ’s-Hertogenbosch is het eigenlijk de enige manier op kans van slagen, inclusief het onderhouden van de norm die het Commissariaat voor de Media stelt. De ontwikkeling die de omroep de afgelopen 25 jaar als piraat heeft doorgemaakt, is de basis van een nieuwe methode voor de toekomst.

Concrete eigenschappen format

Deze eigenschappen worden globaal beschreven en worden vaak pas duidelijk na een visuele en verbale presentatie. Ook zijn de beschreven richtlijnen en eigenschappen alleen succesvol vanuit een gunstig opgebouwd imago en een duidelijke naleving door medewerkers van de methode. Toch willen wij in ons belang enkele onderdelen beschrijven:

- In tegenstelling tot bijna elk ander radiostation plugt Atlantis het ANP nieuws niet door. Alleen om 12.00 en 18.00 is het nieuws te beluisteren op de radio. Tijdens elk ander heel uur is er altijd muziek te horen om “zappers te binden”. Vijf minuten over het hele uur is er altijd een compleet regionieuws blok. Op elke halve uur worden in het eigen algemeen nieuwsbulletin de belangrijkste punten uit het ANP nieuws voorgedragen.

- In de vroege ochtendprogrammering zal Atlantis nooit een praatprogramma of talkshow programmeren. Atlantis heeft niet de illusie dat het de concurrentie aankan met Stenders, Evers, Gordon of Rijk & van Brabant van 8FM. Tijdens dit tijdstip brengt Atlantis juist iets anders, in de vorm van zijn eigen format. De ervaring leert dat de Bosschenaren die normaal naar de populaire ochtend DJ’s luisteren wel de motivatie hebben om op de lokale omroep af te stemmen. Waardoor weer de aandacht getrokken kan worden op onze regionale nieuwsvoorziening.

- De muziek die tussen de nieuws items wordt gebracht is een mix die garant staat voor het grootste marktaandeel in de Noord Brabantse hoofdstad. Ook worden hier grote gedeelten van alle stromingen in de stad bereikt. Atlantis heeft dit in het verleden al aangetoond.

- Radio Atlantis richt zich met zijn strakke programmering op een heel groot en breed publiek. Op deze manier wordt elke interesse, van welke stroming dan ook, bereikt. Deze worden dan constant gewezen op meer concrete en inhoudelijke informatie, op een ander tijdstip, over dit onderwerp. Er wordt zo bij elke stroming een heel hoog percentage bereikt.

- Het regionieuws, bestaand uit algemeen nieuws, agenda, inhoud ANP, live toelichting, calamiteiten en gemeentelijke info zal gebracht worden in blokken van 4, 4, 6 en 7 minuten ieder uur. Elk blok heeft aan het einde een verwijzing naar een diepgaande versie in de avonduren. Deze verwijzingen zijn zelfs van toepassing op een muziekdrager. Een liefhebber van een bepaald genre wordt hier gewezen op een ruimer aanbod op een aangeven tijdstip.

- In de redactieruimte is een database met honderden “persvoorlichters” van bijna alle stromingen en organisaties in de stad. Vanuit dit bestand volgt een constante informatiebron. Op het moment dat deze te weinig brengt, wordt zelf contact gezocht binnen de stromingen die op dat moment actueel of interessant zijn.

- In de studio is de redactie rechtstreek, middels een netwerk, verbonden met de live studio. Ook is er de gehele dag een nieuwsstem aanwezig. Deze wordt afgelost en spreekt de gehele dag nieuws in dat schriftelijk is ontvangen of “gemaakt” door de eigen redactie. De verschillende nieuws en informatie blokken verschillen dan ook gedurende de dag.

- Door de ingesproken en opgeslagen MP3 nieuwsonderdelen, kunnen in de nachtprogrammering verschillende items worden verwerkt. Vele Bosschenaren die overdag slapen en in de nachtdienst luisteren blijven zo voorzien. Na onderzoek in het verleden waren er ongeveer 9000 luisteraars die in de nacht afstemde. Dit middels enkel etherbereik. Na toevoeging van radio achter de kabelkrant en op de kabel zal dit aanzienlijk stijgen.

- Ook zorgt deze methode voor een non-stop programmering, die aan alle eisen voldoet.

- Vele evenementen worden live verslagen. De strakke programmering wordt hier onderbroken.

- Er wordt constant “breed nieuws” gebracht. Een manier waarop de markt maximaal wordt bediend. Bijvoorbeeld sportnieuws op alle media: In Den Bosch wordt hockey, betaald voetbal, basketbal, amateurvoetbal en volleybal door een groot publiek gevolgd. Aan deze wordt wekelijks op alle media op structurele wijze aandacht besteed. Van de minder gedragen sporten wordt er wekelijks op twee de schijnwerpers gericht. Deze methode wordt op alle nieuwsonderdelen op deze manier toegepast, zowel op Radio, TV, Kabelkrant én internet.

- Elke week zijn er in diverse live programma’s gasten. Zowel bekende en onbekende Bosschenaren geven op geheel eigen wijze commentaar op actuele zaken in de stad. Dit mag in sommige gevallen op een humoristische wijze.

- De kabelkrant bleek in onze begroting het medium én de bron waarmee we de idealen konden uitvoeren. Belangrijke voorwaarden is echter dat deze actueel en duidelijk vormgeven dient te zijn. Naast de nieuwstoevoeging van onze eigen redactie, gelijk aan de voorziening voor andere media, zal er een professionele toevoeging komen met betrekking tot de voorziening voor de kabelkrant. Deze voorziening zal echter alleen variabele kosten met zich meebrengen.

Atlantis heeft zijn programma’s, als lokale omroep, afgelopen jaar zo gedetailleerd uitgewerkt, dat het aan het beschrijven hiervan aan duizenden woorden nog tekort komt. Middels duidelijke richt en beleidslijnen is er echter altijd een rode draad die de antwoorden op elk vraagstuk kan geven. Er is goed en professioneel werk afgeleverd door onze ervaren programmamakers. Zonder zijn etherpiraatverleden had de zender nooit op zo een unieke wijze het “vraagstuk” lokale omroep vorm kunnen geven. Op deze manier voldoet Atlantis, in overvloed, aan alle wettelijke bepalingen beschreven in de mediawet en is het voor ’s-Hertogenbosch de best denkbare lokale omroep.

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch